Toldbodvej 285

Irene Larsen - slægtsforskning


MENU
Forside
Anetavle
Genet
Langgaard
Larsen
Nøkkentved
Seydewitz
Worsøe
Kilder & links
Kontakt

Toldbodvej 285

Familien Nøkkentved boede på Toldbodvej 285 fra 1844-1853. Se billeder af huset nederst på siden.
Det var dengang husarkaserne; i dag er det Esplanaden nr. 6.
Her er min oldefar, Kaj Vildenrath Nielsen Nøkkentved, født.

Danske Gardehusarforeningers hjemmeside kan man læse om Gardehusarregimentets Historie.
Under overskriften "1. juli 1842 - 5. juli 1867. Perioden indtil 1. slesvigske krig" findes følgende oplysning:
"I 1844 blev Husarkasernen ved Østerport udvidet ved Købet af Ejendommen Nr. 285 (nu Nr. 6) paa Toldbodvejen, til hvilken der hørte et ikke ubetydeligt Grundareal."
Et stykke nede i teksten findes et billede med undertitlen "Gardehusarkasernen ved Østerport (søndre Del)", hvor man ser huset nr. 285 til højre og sydenden af husarkasernen til venstre.

Husarkasernen var bygget i 1782. "Der anlægges en stor reberbane på "Grønland" langs Store Kongensgade. Den blev i 1844 husarkaserne." Kilde: Københavns hvornår skete det.

I 1844 købte man altså også bygningen overfor. På bygningen sidder i dag en mindeplade med følgende tekst:
Toldbodvej nr. 6
opført 1785 af kongelig ankersmed
Hans Caspersen
og efter en senere ejer kaldet
DEN ROTTBØLLSKE GAARD
overtoges 1844 af
det kongelige
generalkommissariats collegium
paa landmilitæretatens vegne
og benyttedes som kaserne for
gardehusarregimentet
med bolig for regimentschefen
og regimentskontorer indtil 1898.

Ejendommen er fredet i klasse B.

Her flyttede Niels Nøkkentved og hans familie ind i juli 1844.

Nøkkentveds arbejde
Som Vagtmester fungerede han derefter som Økonomiskriver og Kvartermester og fra 31/3 50 som Korpsskriver ved Husardivisionen. Fra 1' Juni 50 fungerede han tillige som Regnskabsfører ved denne, saalænge den var udkommanderet og fik i den Tid den for en Regnskabsfører (Intendant) reglementerede Gage med Felttillæg. 27/8 53 afgik han fra Husarerne. (Sveistrup, s.4)

Forholdene i huset
Om de nævnte Boliger kan jeg fortælle Følgende: Paa Husarkasernen boede de først i Forhuset i Kælderen i en ganske overordentlig usund Lejlighed, hvor kun jeg kunde trives, sandsynligvis fordi jeg den meste Tid af Døgnet opholdt mig i frisk Luft enten paa Kældertrappen ud til Gaarden eller i Vindueskarmen ud til Toldbodvej. Fader fik en alvorlig Gigtfeber, Moder fik Tyfus, og min ældste Søster som fødtes her døde af Tyfus, 5/4 Aar gammel. Min anden Søster fødtes ligeledes i denne Kælder, men flyttede umiddelbart efter sammen med os andre over i den store Mandskabskaserne, der laa i Baggaarden med Facade ud til en stor aaben Stenplads, der atter laa ud til Bredgade og var ubebygget af Hensyn til det overfor liggende Frederiks Hospital. Det var en sund og god Lejlighed med 2 store Værelser og Køkken, og da den vedliggende Trappe var forbeholdt de gifte Familier, havde vi ikke noget med Husarerne at gjøre. Her boede vi i de 3 Krigsaar, indtil Fader kom hjem i 1850, og her fødtes det 4de Barn 10/9 49. Vi flyttede derefter til Munderingskammerbygningen i Forgaarden paa 1ste Sal; hvor vi boede til Slutningen af 1853 i de Aar, da Fader var Korpsskriver ved Gardehusardivisionen. Lejligheden var paa 3 Værelser med Køkken men var meget slet, idet de to Værelser vendte ud til en Smøge, hvor der hverken var Lys eller Luft, og Køkkenet var saa at sige ganske mørkt. Der bødedes noget paa Forholdene derved, at vi havde faaet overladt Brugen af en stor 3 Fags Sal, Forhørstuen, som aldrig blev brugt efter sin Bestemmelse. Denne Stue anvendtes nu som Børnestue. (Sveistrup, s.9)

Kilde: Anna Marie Sveistrups familieoptegnelser, se under kilder.

Her kom min oldefar, Kaj Vildenrath Nielsen Nøkkentved til verden 3. september 1853 sammen med sin tvillingebror, Oskar. Oskar døde dog, inden der var gået et år.

I oktober 1853 flyttede familien til en lejlighed i nærheden.

FOLKETÆLLINGERNE

1845 - København (Staden), Landetaten, Toldbodveien Gaarden 285, , Forhuset, 6,

Niels Nøkkentved, 32 , Gift, , Wagtmester, Mørke Sogn, Holbek Amt [Mørkøv sogn, Holbæk amt]
(Dette er Niels Jensen Nøkkentved.)
Maren Jensdatter, 22 , Gift, , hans Kone, Hørschsholms Sogn, Fredborg Amt [Hørsholm sogn, Frederiksborg amt]
(Dette er Maren Kirstine Nøkkentved, f. Jensdatter.)

Christian Nøkkentved, 2 , Ugift, , deres Søn, Gjentofte Sogn, Kbhvs. Amt [Gentofte sogn, København amt]
(Dette er Christian Ditlev Nielsen Nøkkentved.)


1850 - København (Staden), Sankt Annæ Øster Kvarter, Toldbodvej, , Toldbodvej 285, litra A, den nye bagbygning, 3die etage, 559,

Niels Jensen Nøkkentved, 39 , Gift, , Qwartermester, Nøkkentved, Mørke sogn, Holbæk amt
Maren Kirstine Jensen, 27 , Gift, , hans kone, Hirschholm sogn

Christian Ditløv Nielsen Nøkkentved, 7 , Ugift, , deres børn, Jægersborg
Anna Jensine Nøkkentved, 3 , Ugift, , deres børn, Kjøbenhavn (Hun døde i 1866.)
Cai Wildenrath Nielsen Nøkkentved, 1 , Ugift, , deres børn, Do. (Han døde i 1853.)

Christian Sifrit Wildt, 33 , Ugift, , wagtmester, Kjøbenhavn
Jens Larsen Eibye, 30 , Ugift, , corporal, Brønshöi sogn, Kjøbenhavns amt
Jens Ludvig Jørgensen, 23 , Ugift, , trompeter, Brønshöi sogn, Kjøbenhavns amt

FAMILIEN WORSØE

I 1845 bor Rasmus Worsøe (f.1823) på samme adresse, godt nok Toldbodvej nr. 285 C, sammen med sin mor.
Moderen bor der også i 1850. Rasmus nævnes ikke, så han må være flyttet.
Niels' sønnesøn blev senere gift med Rasmus datterdatter - i 1916.

Måske kendte familierne hinanden allerede dengang?

SENERE

1905
Man rev den gamle husarkaserne ned. Man anlægger en boulevard på grønningen - navngivet 1907.
Kilde:

I Berlingske Tidende kunne man 23. februar 2004 læse følgende:
"I trekantområdet, Store Kongensgade, Grønningen, Esplanaden, lå omkring århundredskiftet (1902-03) en stærkt forældet husarkaserne, og den ville man gerne have fjernet. I stedet kunne man opføre et nobelt kvarter med store herskabslejligheder, og hvis man samtidig tog en ordentlig luns af den ydre kastelgrav, kunne man anlægge en bred boulevard i stil med baron Hausmanns i Paris!"
Kilde: http://www.berlingske.dk/article/20040221/bolig/102210458/

I Berlingske Tidende kunne man 11. september 2005 læse om Grønningen:
"GRØNNINGEN, Indre By. Navngivet 1907, men fra midten af 1800-tallet anvendt som militærvej bag den daværende husarkaserne, der lå langs den ydre del af Store Kongensgade."
Kilde: http://www.berlingske.dk/article/20050911/koebenhavn/109110732/

I dag ser den Rottbøllske Gård således ud:

Her sammen med husene på begge sider:

Nabohuset er Toldbod Bodega - Esplanaden nr. 4.
På deres hjemmeside står årstallet 1787.
 

Nærbillede af mindepladen:

Man kan se på relieffet af huset, at der var træer ved siden af.