Nøkkentved

Irene Larsen - slægtsforskning


MENU
Forside
Anetavle
Genet
Langgaard
Larsen
Nøkkentved
Seydewitz
Worsøe
Kilder & links
Kontakt

 

Uddrag af Anna Marie Sveistrups familieoptegnelser

"Saa kom det skæbneafgørende Aar, 1835, da han (dvs. Niels Jensen Nøkkentved) mødte paa Session og blev udtaget til Husar. Han skulde efter sit eget Sigende ikke have været indkaldt, men der var i Sognet en Møller, der byggede et Husmandshus og derved erhvervede Frihed for sin Søn til Indkaldelse, hvilket saa blev Anledning til, at Fader maatte springe i Trøjen. Han har tidt og ofte peget paa den Betydning som denne Omstændighed har havt for ham. Hvis han ikke var bleven indkaldt, saa var han altsaa bleven Bonde og vilde aldrig være naaet udenfor Fæstebondens trange og indskrænkede Kaar, som de var paa den Tid, medens han nu naaede op i en højere Plan og kunde se sig i Stand til at give sine Børn en Opdragelse og sikre dem en Samfundsstilling, som ellers havde været utænkelig og uopnaaelig. Med sin Indkaldelse gik han og hans Afkom ud af Bondeslægten, og dette har alle Dage været ham en stor Tilfredsstillelse; han hørte ikke hjemme i Bondevennernes Række, men var snarere en udpræget Modstander af enhver Art af Bonderegimente.

Den 18' December 1835 mødte han som Rekrut paa Jægersborg med Vedtegning 63" høj og fik selvfølgelig sit Bynavn som Soldaternavn, og da han senere til tog sig dette Navn, lod sine Børn døbe med Navnet, og da der ingen andre Soldaternavne i Tidens Løb kom fra den lille By, og da Navnet nu er registreret som ene tilkommende vor Slægt, saa er Slægtsnavnet altsaa slaaet fast og dets Oprindelsesdag er den 18/12 1835. Hvorlænge det vil bevares maa Tiden vise: men det maa haabes, at det vil blive baaret af mange nyttige og nogle fremragende Borgere. Den første Bærer af Navnet har lagt en solid Grundvold."

Det er her Christian Ditlev Nielsen Nøkkentved, (Anna Maries far), der fortæller.
Han er søn af Niels Jensen Nøkkentved.

Kilde: Familieoptegnelser og Erindringer samlede af Anna Marie Sveistrup, f. Nøkkentved.
Anna Marie Sveistrup (1874- 1944) er datter af Christian Ditlev Nielsen Nøkkentved (1843-1922),
der er bror til Kaj Vildenrath Nielsen Nøkkentved (1853-1908).

Se udskrift af de to første kapitler. (pdf-fil)

Nøkkentved er en lille by i nærheden af Holbæk, en del af Mørkøv sogn.
Man finder den i området mellem Mørkøv og Regstrup sydvest for Holbæk.